Skjema

Her vil du etterkvart finne diverse skjema som er i bruk i skulen.

 

§9a

Dersom du ikkje har det bra på skulen, må du seie frå til rektor eller ein annan vaksen på skulen.  Foreldre eller andre føresette kan og seie frå. Skulen har då aktivitetsplikt i saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova.

Om skulen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast til FYlkesmannen etter føresegnene i Forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak.

 

Permisjon
Skjema for å søke fri (pdf) frå skulen
I word format finn du det her:  Søknadsskjema_skulefri.

 

Skoleskyss
Skjema for «Stadfesting av delt bustad» skal fyllast ut og leverast til skulen for elevar som har delt bustad, og treng busskort til to ulike adresser.

Fråver
Søknadskjema for å kreve fråtrekk for fråver på karakterutskrift/vitnemål fin du her:
i pdf: mal for søknad om fråtrekk for fråver på karakterutskrift-vitnemål.
i doc: mal for søknad om fråtrekk for fråver på karakterutskrift-vitnemål