Ordensreglement

ORDENSREGLEMENT VED MØRE UNGDOMSSKULE

Vedteke av styret 25.06.18 Gjeldande frå 1. august 2018

§ 1 HEIMEL

Ordensreglementet er ei forskrift og fastsett med heimel i Friskulelova §3-9 og Opplæringslova §2-9, samt §9a-1, 9a-4 og 9-5.

§ 2 FORMÅL

Felles reglar for Møre Ungdomsskule skal fremje skulekvardagar som er prega av samarbeid, trivsel, respekt og medansvar. Dei skal fremje god orden og gode arbeidsvanar og slik legge til rette for god læring og utvikling av heile mennesket.
Møre ungdomsskule ønskjer å utruste elevane til eit godt og ansvarleg liv i heim og  samfunn. Skulen sitt verdigrunnlag byggjer på det kristne livssynet, og dette er utgangspunktet for alt som skjer på skulen.

§ 3 VIRKEOMRÅDE

Elevane har rett til eit godt og trygt skulemiljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Dei har rett til å bli møtt med respekt og omtanke, og dei har ei tilsvarande plikt til å møte andre på same måte. Reglane for orden og åtferd gjeld når skulen har ansvar for elevane. Dette inneber alle typar undervisningslokale, uteareal og skuleveg (inkludert på bussen). Det gjeld òg når elevane har undervisning andre stadar enn på skulen sitt område, ved nettbruk, andre aktivitetar i skulen sin regi, uavhengig av stad og tid. Ved spesielle arrangement og turar i skulen sin regi, kan det vere aktuelt å avtale utfyllande reglar.

 § 4 ORDEN

     Alle elevane har rett til å vere i og plikt til å bidra til eit miljø der alle:

 • møter presist og er førebudd til opplæringa.
 • har med naudsynt utstyr og læremiddel.
 • gjer så godt ein kan og er aktivt deltakande i arbeid og undervisning.
 • gjer arbeid og oppgåver på skulen til rett tid og på rett vis.
 • gjer lekser og leverer innleveringar til rett tid.
 • gjer sitt for å halde orden i klasserommet og på skulen sitt område.
 • held orden på eige utstyr og viser respekt for medelevar og skulen sine eigendelar.
 • held seg innanfor skulen sitt område så lenge skuledagen varer.
 • sørger for skriftleg melding frå heimen, så snart det er mogleg, når ein er vekke frå undervisning eller planlegg å vere vekke.

 § 5 ÅTFERD                                                                                                                   

       Alle elevane har rett til å vere i og plikt til å bidra til eit miljø der alle:

 • viser respekt og omsorg for alle uansett kjønn, seksuell legning, etnisk og religiøs bakgrunn.
 • medverkar aktivt til eit godt læringsmiljø, både fagleg og sosialt, i timar og friminutt.
 • rettar seg etter beskjedar og tilsnakk frå skulen sine tilsette.
 • er på rett stad i heile skuletida.
 • viser nettvett og fylgjer skulen sine reglar for bruk av datautstyr og anna digitalt utstyr.
 • nyttar mobiltelefon eller anna privat elektronisk utstyr berre ved løyve.
 • bruker eit språk utan banning eller andre grove og krenkande uttrykk.
 • viser respekt for skulen og andre sine eigendelar og melder frå om ein har vore uheldig å øydelegge noko.
 • melder frå om mobbing eller psykisk eller fysisk vald.

Alle elevane har i tillegg rett til å vere i og plikt til å bidra til eit miljø der ingen:

 • bruker, oppbevarer, omsett eller tek imot nikotin, alkohol, snus, narkotika eller andre rusmiddel i skuletida.
 • har med farlege gjenstandar eller våpen på skulen sitt område eller på skuleturar.

 Skulen gjer spesielt merksam på at:

 • elevane er sjølve ansvarlege for sine eigendelar, og skulen oppfordrar til å nytte seg av låsbare skap. Unngå likevel så langt det er mogleg å ta med verdisaker til skulen.

 §7  SANKSJONAR VED BROT PÅ ORDENSREGLEMENTET (jmf Friskolelova §3-9 og §3-10)

§7.1. Brot på reglementet kan føre til nedsett karakter i orden og i ådferd.

 • karakteren i orden og åtferd skal som hovudregel bli sett ned ved gjentekne brot på ein eller fleire reglar i skulen sitt ordensreglement. I tillegg kan karakteren bli sett ned ved spesielt grove brot på reglementet sjølv om det er snakk om ei enkelthending, jmf. forskrift til opplæringslova §3-5.
 • ved tjuveri av private eigedelar må føresette sjølv melde til politiet.

§7.2. Andre tiltak kan vere:

1.    merknad av faglærar eller inspektør.
2.    påtale frå ein av de tilsette ved skulen.
3.    kontakt med heimen og involvering av føresette.
4.    inndraging av elektronisk og anna utstyr for resten av skuledagen, dersom det er brukt i strid med regelverket.
5.    pålegg om oppgåver for å rette opp skade ein har påført skulen sin eigedom eller eigendelar.
6.    erstatningsansvar jfr. Lov om skadeerstatning § 1-1 og § 1-2,(Straffelova 3.2.50).
7.    bortvising frå klasse/gruppe for inntil to timar etter faglærar si avgjerd.
8.    utvising frå skulen for resten av skuledagen etter rektor si avgjerd.
9.    utvising frå skulen for lengre tid enn resten av skuledagen, inntil 3 dagar.

Alvorlege eller straffbare tilhøve kan skulen melde til politiet eller andre instansar. Når omsynet til medelevar tilseier det, kan skulen be heimkommuna om å flytte eleven, jfr. friskoleloven § 3-3.

§7.3.

Ved alvorlege brot på reglementet, eller dersom negative forhold ikkje betrar seg, kan særskilte tiltak iverksettast.

§ 8 SAKSHANDSAMING

 Ved bruk av sanksjonar i § 7 gjeld følgjande sakshandsamingsreglar:

 • Avgjersler skal gjerast på eit forsvarleg grunnlag.
 • Avgjersler skal grunngjevast. Ved avgjersle av særleg betyding skal grunngjevinga vere skriftleg.
 • I alvorlege saker skal føresette til mindreårige varslast så langt det er råd.
 • Før sanksjonane frå punkt 3 til 9 blir brukt skal eleven kunne forklare seg munnleg for den som skal ta avgjersla.
 • Andre hjelpe- og refsingstiltak skal vurderast før utvising. Lærar kan vise bort elevar i inntil to skuletimar. Andre vedtak om bortvising vert fatta av rektor, normalt etter rådføring med lærar eller kontaktlærar til eleven.
 • Bortvising frå undervisning er enkeltvedtak jf. privatskolelova §3-10. Det er tre veker klagefrist på vedtak, og departementet er klageinstans.

Tiltaka skal dokumenterast.

Ordensreglementet er drøfta i elevrådet 25/5, drøfta i Styret for Møre Ungdomsskule 5/6 og i Fau 7/6-2018.

Ordensreglementet er vedteke i styremøte 25.juni-2018.