Inntaksreglement

INNTAKSREGLEMENT MØRE UNGDOMSSKULE

§ 1
Inntak av elevar ved Møre Ungdomsskule skjer i samsvar med reglane i privatskule-lova.

§ 2
Dersom søknaden til skulen er større enn kapasiteten, har desse søkarkategoriane fortrinnsrett til skuleplass og i slik rekkefylgje;

1. Born til tilsette ved Møre Ungdomsskule.
2. Born til tilsette i institusjonar og forsamlingar i Sunnmøre Indremisjon som har flytta til regionen i samband med tilsetting.
3. Elevar som kjem frå norske skular i utlandet (Misjonærborn o.a)
4. Inntil to elevar som kan legge fram dokumentasjon frå lege, psykolog eller PPT som viser at dei har spesielle medisinske, sosiale eller pedagogiske utfordringar og behov. Dersom det er fleire enn to i denne
kategorien, skjer valet ved loddtrekking.
For at søkarar skal få fortrinnsrett etter § 2, må dei ha søkt innan 1. oktober året før skulestart. Søkarar som har søkt etter 1. oktober, vil bli vurdert etter regelen i § 3.

§ 3
Søknadane vert nummererte i den rekkefylgja skulen mottek dei. Med unntak av dei søkarane som skal prioriterast, får søkarane plass etter søkarnummer.
§ 4
Søkarar har klagerett etter avgjerd i Forvaltingslova kap. VI. Fylkesmannen er klageinstans, og klagen skal sendast via skulen innan 3 veker.
Vedteke av styret i sak 14/2013 – 19.03.2013